• Để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở và các hoạt động tác nghiệp của cán bộ công chức, viên chức trong toàn Sở được đảm bảo đồng bộ, kịp thời và thống nhất trên môi trường điện tử; ứng dụng CNTT để hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ cán bộ CCVC của Sở và các đơn vị trực thuộc

  • VOFFICE là giải pháp Văn phòng điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tin học hóa, số hóa công tác quản lý công văn, văn bản và công việc; cho phép người dùng sử dụng máy tính cá nhân hoặc thiết bị cầm tay kết nối mạng để truy cập, thao tác trên hệ thống.